نمایش 1 - 1 از 1
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی، حادثه کوی دانشگاه دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق؛ دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق با بیان اینکه دانشجویان و جریانات دانشگاهی به هیچ وجه نباید پیاده نظام یک جریان یا حزب خاص شوند،اظهار داشت: دانشجویان در همه حال باید موذن جامعه و مردم باشند. 04/18/1396 - 22:23
اشتراک در 18 تیر