نمایش 1 - 1 از 1
نگرش تحلیلی بر مبانی اسلام ناب محمدی(ص) و اسلام آمریکایی یادداشت دانشجویی؛ حضرت امام خمینی(ره) با بینش ژرف اندیش خویش، تحریفات صورت گرفته در خصوص اسلام اصیل را به درستی تشخیص داد و با آغاز انقلاب اسلامی در ایران به مبارزه با دروغ گویان و تحریف کنندگان اسلام راستین پرداخت که در نهایت توانست اسلام ناب محمدی(ص) را در کشور نهادینه کند. 11/16/1396 - 09:08
اشتراک در اسلام ناب محمدی