نمایش 1 - 1 از 1
بیانیه در این بیانیه آمده است: آمریکا، همان شیطان بزرگ که در راس همه مستکبران جهان با زیاده خواهی و وحشی گری همواره خوی حیوانی و پست خود را در مقابله با ملت های آزاده جهان به خصوص مسلمانان به اثبات رسانده است. 08/12/1397 - 16:49
اشتراک در بیانیه 13 آبن