نمایش 1 - 1 از 1
کسب رتبه نخست دانشگاه پیام نور استان در جشنواره ملی دستاوردها و توانمندی های دانشجویان پیام نور رئیس دانشگاه پیام نور اردبیل خبرداد رئیس دانشگاه پیام نور اردبیل از کسب رتبه نخست این دانشگاه در اولین جشنواره ملی دستاوردها و توانمندی های دانشجویان پیام نور سراسرکشور خبرداد. 12/08/1397 - 07:58
اشتراک در جشنواره ملی دستاوردها و توانمندی های دانشجویان